colmi

Önümler

COLMI akylly halka ýürek urgusy gan kislorod türgenleşigi IP67 Suw geçirmeýän SmartRing

Gysga düşündiriş:

COLMI - Ilkinji akylly sagadyňyz.

COLMI halkasy Esasy aýratynlyklar

● CPU: GR5515GGBD
● Flash: RAM 256KB ROM1Mb
● Bluetooth: 5.0
● Batareýa: 15 ~ 22mAh
● Suw geçirmeýän dereje: IP67
APP: “Täze halka”

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.


Haryt maglumatlary

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

Akylly halka

Minimalist: arassa

Akylly halkalar diňe bir halka däl, diňe bir tehnologiýa däl, eýsem kämillige ymtylmakdyr.
akyl-paýhasdan gelip çykýan we estetikada sublimirlenen akylly önümlerdir.

Akylly halka

Öňe gidiş we täzelik geýip bolýan önüm

Amatly, manysyz geýmek tejribesi we aşa ýeňil agram ony beýleki akylly geýilýän önümlerden tapawutlandyrýar.aňsatlyk we bagtly maglumat almak.

Akylly halka

Deňi-taýy bolmadyk nepislik

Minimalist görnüşi adaty geýilýän önümleriň çylşyrymlylygyndan ýokary: ajaýyp, ýönekeý we owadan.
Içerde we daşarda ajaýyp, daşky görnüşiň we enjamyň beýikligini görkezýär.

Akylly halka

Professional ýürek saglygy boýunça geňeşçi

ýokary takyklyk we ýokary öndürijilikli ýürek urşy datçigi maglumatlary takyk alýar we ýürek işjeňligiňize gije-gündiziň dowamynda gözegçilik edip biler.

 

Akylly halka, işjeňligiňiz bilen ýürek urşuňyzyň arasyndaky baglanyşygy seljerip biler.ýürek urşy gaty ýokary bolanda, programma oňa üns bermegiňizi ýatladar.

Mugt çäreler

Programma sportuň onlarça görnüşini üpjün edýär: gps sporty, ýapyk, açyk we ş.m. maşk etmek üçin ýüzük geýiň we ädimler, aralyk, kaloriýa, ýürek urşy, tizlik we ş.m. ýaly sport maglumatlaryňyzy görüp we ýazyp bilersiňiz.
Kartanyň ýoluny yzarlamagy we jikme-jik maşk maglumatlaryny barlaň, öňki maşk maglumatlaryňyz barada has giňişleýin öwreniň we öz çäkleriňizi bozuň.

Akylly halka2
Akylly halka3

Heartürek urgusy baradaky maglumatlaryň hemmesini ele alyň

Heartürek saglygy boýunça gözlegler dowam etdirildi.ýürek urşunyň üýtgemegi maglumatlary arkaly ýürek saglygynyň derejesine, ýürek-damar ukybyna we stres çydamlylygyna düşünip bilersiňiz.gijelerine ýürek urşunyň üýtgemeginiň derejesi uky apne sindromynyň töwekgelçiligini hem çaklap biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Akylly halka Akylly halka Akylly halka Akylly halka Akylly halka Akylly halka Akylly halka Akylly halka Akylly halka Akylly halka

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň