colmi

Önümler

COLMI C63 Smartwatch 2.01 ″ EKG gan kislorodly gan glýukoza saglygy akylly sagady görkeziň.

Gysga düşündiriş:

COLMI - Ilkinji akylly sagadyňyz.

COLMI C63 Esasy aýratynlyklar

U CPU: JL7013A
● Flash: RAM 640KB ROM 128Mb
● Bluetooth: 5.2
● Ekran: IPS 2.01 dýuým
● Karary: 240 × 296 piksel
● Batareýa: 280mAh
● Suw geçirmeýän dereje: IP68
APP: “H band”

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

C63 akylly sagady

Definitionokary kesgitleme 2.01 dýuým reňk ekrany

240 * 296 piksel ýokary kesgitli wizual tejribe, jaňlar, ýatlatmalar we sport ýaly möhüm maglumatlar bilen enjamlaşdyrylan, hemmesini açyk görkezip bolýar.Entek synap görmeýärsiňizmi?

C63 akylly sagady

EKG ýokary takyklyk EKG ölçegi heartüregiň saglygyna baha beriň

EKG gözegçiligi we ýürek saglygyna baha bermek, elektrokardiogrammany ölçemek ýörelgesine esaslanyp, ýürek saglygynyň ýagdaýyna düşünmek üçin tematiki programmada elektrokardiogramma maglumatlaryny görüň.

C63 akylly sagady

Ganyň glýukoza ölçegini ulanyň Ganyň glýukoza tendensiýasyny awtomatiki dörediň

Ganyň glýukoza gözegçiligini yzygiderli basyp alyň, ganyň şekeriniň üýtgemegine aňsatlyk bilen düşüniň, Maglumatlara görä tedieti sazlaň.Sport we beýleki durmuş ýollary ganyň şeker derejesini has gowy dolandyryp biler.

C63 akylly sagady

100 + moda stili aýlamak

Moda we dinamiki dürli dinamiki aýlawlary goşmak bilen dürli täze jaňlar.Aýlaw dükany 100-den gowrak stili hödürleýär Siziň saýlamagyňyz üçin dürli jaňlar bar we adaty jaňlar has goldaýar.

Köp ölçegli saglygy dolandyrmak Gije-gündiz onlaýn goragçy

Heartürek urşuna gözegçilik
Heartürek urşunyň saglygyna 24 sagat gözegçilik ediň, ýürek urşunyň üýtgemegine düşünmäge we ýüregiňizi her gezek tanyşdyrmaga kömek ediň.

Gan basyşy
-Hli deri gan basyşyna gözegçilik, hemişe ýagdaýyňyza üns beriň, dem alşyňyzy sazlamagy we stresden wagtynda dynmagy ýada salyň.

Gan kislorody
Ölçeg aralygyny özbaşdak saýlap bilersiňiz, Ganyň kislorod saglygyny howanyň hemme ýerinde goraň.

Dem alyş okuwlary
Täsirli bolup bilýän dem alşyňyzy kadalaşdyrmak üçin ýol görkeziň, ýüregiňiziň tizligini sazlaň we bedeniňizi we aňyňyzy köşeşdiriň.

 

C63 akylly sagady
C63 akylly sagady

Islän wagtyňyz jaň ediň

Çagyryşlary has düşnükli etmek üçin jaň ediň, jogap beriň, jaňlary ret ediň, Bluetooth jaňlary, ýokary hilli gürleýjiler we ýokary derejeli akustiki tehnologiýa AM ses hili.

Al ses

Ses buýruk amallaryny ýerine ýetirmek üçin menýu ekranyndaky ses funksiýasyna basyň.Telefon jaň ediň, howany barlaň, salgy soraň, ugur soraň, myhmanhana barlaň ...
Akylly ses kömekçiňizi islän wagtyňyz oýanyň.

C63 akylly sagady
C63 akylly sagady

100+ sport tertibi

Topardaşlaryň bardygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan, bilegiňizde elmydama hyzmatdaşlar bar we gulpuňyzyň açylmagyna garaşýan has köp maşk, Dürli hünär sport görnüşleri siziň söýgiňize ýazgylar bilen jogap berýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • C63 SMARTWATCHC63 SMARTWATCH C63 SMARTWATCH C63 SMARTWATCH C63 SMARTWATCH C63 SMARTWATCH C63 SMARTWATCH C63 SMARTWATCH C63 SMARTWATCH C63 SMARTWATCH

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň