Biz hakda

Şençzhenen COLMI Technology Co., Ltd.2012-nji ýylda döredilip, ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, 8 ýyldan gowrak tejribesi bolan ökde Smart Watch-i ösdürmäge, öndürmäge gönükdirilendir.Hünärmen inersenerlerimiz, dizaýnerlerimiz we QC toparymyz siziň adaty (OEM) islegiňizi kanagatlandyryp biljekdigine ynanýarys.

Az mukdarda sargytlary goldap we çalt iberip bilýän 2014-nji ýylda “COLMI” markamyzy döretdik.“COLMI Smart Watch” dünýädäki 200-den gowrak ýurda üstünlikli eksport edildi, esasanam Günorta Amerika, Russiýa, Awstriýa, Ispaniýa, Aziýa sebitlerinde.

Customokary hilli we oňat tagam önümleri bilen üpjün etmegi üpjün edýäris.

Potensial kemçilikli önümi ret etmegi wada berýäris.

Productshli önümler12 agzyň kepilligi bilen.

公司 拼图

COLMI hakda - Topar

COLMI ýaş we işjeň topar, 80-90-njy ýyllarda doglan nesil esasy güýje öwrüldi.Müşderilere has gowy hyzmat etmegi, müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.Müşderilere akyl, sport, saglyk, moda düşünjesini getiriň, has sagdyn we bilelikde boluň!

Kepillik möhletiAýlar
Işleýän müşderiler+
Döredildi

COLMI hadysasy

◎ 2012
◎ 2014
◎ 2015
◎ 2015
◎ Indi?

Zawod esaslandyryldy

COLMI markasy döredildi

ODM VIITA akylly sagat - ýokary derejeli akylly sagady ösdürmek üçin VIITA bilen strategiki hyzmatdaşlyk

COLMI markasy resmi taýdan rus bazaryna girdi

COLMI Gözleglere üns beriň we akylly sagady ösdüriň

BIZE GOŞUL

100,000 + müşderi önüminiň zerurlyklaryna syn we agyry nokadynyň derňewi, 140+ önüm täzelenmesi, 7 ýyllyk pudak ýolbaşçylygy, dürli we çuňňur özleşdirmek zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin doly gözleg, dizaýn we hil dolandyryş ulgamy bilen

Dünýäniň 30+ ýurdundaky agentler, 5 meşhur elektron söwda platformasyndaky TOP 3 markasy, 2 önümçilik zawody we 1 dizaýn öý kompaniýasy, 30,000+ önüm sanawy, 1-3 gün gowşuryş wagty.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň söwda merkezi umumy ösüş düşünjesini goldaýar we sebit agentleriniň çalt ösmegini doly goldaýar.

"Tygşytly akylly elektronika bilen üpjün etmegi maksat edinýäris we köp funksiýaly akylly sagat bize täsir etjek wagtymyzy berer."

Müşderilere ýokary hilli önümler bermäge çalyşýarys.Maglumat, nusga we ýokary baha soraň, bize ýüz tutuň!

COLMI kepilnamasy we korporatiw wakalar

CE RoHS kepilnamasy bolan ähli önümler, FCC bilen käbir önümler, müşderiniň islegine görä TELEC sertifikat bazasy.

Biziň kompaniýamyz her ýyl 2 gezek dünýädäki iň uly ykjam elektronika sergisi bolan Global Çeşmeler Elektronika ýarmarkasyna gatnaşýar.
Sergi wagtynda önümlerimiz sansyz halkara alyjylar tarapyndan makullandy.

IM 43
CE RoHS cer (1) bilen ähli önümler
CE RoHS cer (3) bilen ähli önümler