colmi

Önümler

COLMI i31 Smartwatch 1.43 ″ AMOLED ekran Elmydama ekranda 100+ Sport rejesi akylly sagat

Gysga düşündiriş:

COLMi - Ilkinji akylly sagadyňyz.

COLMi i31 Esasy aýratynlyklar

● CPU: RTL8763EWE-VP
● Flash: RAM578KB ROM128Mb
● Bluetooth: 5.0
● Ekran: AMOLED 1,43 dýuým
● Karary: 466 × 466 piksel
● Batareýa: 250mAh
● Suw geçirmeýän dereje: IP67
APP: “FitCloudPro”

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

22

COLMi i31 BLUETOOTH ÇAGYRMAK HEMMESI A .RATY ..

1.43 "AMOLED | 100+ Sport tertibi | Saglyk dolandyryşy | Hakyky SPO2 | Saz pleýer dolandyryşy

 

AMOLED HD doly ekran

Has uly displeý ulanyjynyň umumy tejribesini ep-esli ýokarlandyrýar.Mazmunyň ähli görnüşleri bir seredende has düşnükli we dürli amallar has aňsat ýerine ýetirilýär.Iki tarapdan dar çarçuwaly dizaýn, has açyk wizual lezzet alyp, agyr gara çarçuwany bozmakdan ýüz öwürýär.

i31
10

Elmydama ekranda

AMOLED-iň ekrandan daşarky hemişelik görkeziş funksiýasy hem garaşma tertibinde wagt görkezip biler.

MUGT Jogap, elleriňizi boşadyň

Telefon jaňlary, habarnamalar ... hemmesi iteklener
derrew sagadyňyza.Telefon jaňyna jogap bermek üçin basyň.

24
4_ 看图 王

MUGT Oýunçy.TERJIME EDIP BOLAN GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Aýdym-saz pleýerini dolandyrmak üçin ýeňil kran.Arakesme, öňki we indiki.Islän wagtyňyz, islendik ýerde.

100+ SPORT MODULLARY, TERJIME EDIP BOLANOK.

Sport zalynda terli türgenleşikden lezzet alýarsyňyzmy ýa-da açyk howada başdan geçirmeleri halaýarsyňyzmy, maşk etmegi halaýan bolsaňyz, sagady getiriň we gidiň!Daşarda ylgaw, açyk welosiped sürmek, ýurtdan çykmak, alpinizm, içerde işlemek, ýapyk welosiped sürmek, pyýada ýöremek, mugt türgenleşik.

25
23

ARTÜREK BAHASY GÖZEGÇILIGI, SAGLYGyňyzy goraryn

Ösen optiki ýürek urşy datçigi.Islän wagtyňyz gözegçilik etmek üçin basyň.Maşk ýagdaýyňyzy ylmy taýdan sazlaň.

HER GÜN, KÖP KÖP UGRY

Gündelik uky maglumatlaryňyzy, çuňňur ukyňyzy, ýeňil ukyňyzy takyk ýazyň.Sleepingatmak endigiňizi sazlamaga kömek ediň.

26
AMOLED Smartwatch Bluetooth 100 sport modeline jaň edýär Akylly sagat erkek aýal

IP67 SUW DÖWRÜNI ALY !!

Gündelik durmuşyň we sportuň suw geçirmeýän talaplaryny kanagatlandyryň.Ter we ýeňil ýagyşy gowy dolandyrýar.
Watch Sagat gündelik ulanyşlaryň suw geçirmeýän zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler, meselem, derlemek, ýagyş, ýuwmak we ş.m. ltsauna ýa-da suwa düşmegi goldamaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • 1 2- 3 4 5 6 7 118 9 10

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň