colmi

habarlar

Näme üçin köp adam akylly sagatlary gowy görýär

Akylly sagatlar diňe bir moda aksessuar däl, saglygyňy, öndürijiligiňi we amatlylygyňy ýokarlandyrmaga kömek edip biljek güýçli enjamdyr.“Fortune Business Insights” -yň hasabatyna görä, dünýädäki akylly sagat bazarynyň göwrümi 2022-nji ýylda 25,61 milliard ABŞ dollaryna deň bolup, 2030-njy ýyla çenli 77,22 milliard dollara ýeter we çak edilýän döwürde CAGR 14,84 göterim bolar.Akylly sagatlaryň bu täsirli ösmeginiň we meşhurlygynyň sebäpleri näme?Ine, akylly sagat ulanyjylarynyň lezzet alýan we baha berýän käbir peýdalary.

 

  • Syýahat kömegi: Akylly sagatlar nawigasiýa, howa we ýerli maglumatlary üpjün edip, syýahatçy hökmünde çykyş edip biler.Käbir akylly sagatlarda GPS we öýjükli birikme bar, bu kartalara, ugurlara we jaňlara telefonyňyz bolmazdan girmäge mümkinçilik berýär.

 

  • Lostitirilen telefon we açary tapmak: Akylly sagatlar telefonyňyzy ýa-da açaryňyzy birnäçe sekundyň içinde tapmaga kömek edip, wagtyňyzy we lapykeçligiňizi tygşytlap biler.Telefonyňyzy sessiz re inimde bolsa-da, doly ses bilen jaň etmek üçin akylly sagadyňyzda "Telefonyňyzy tap" aýratynlygyny ulanyp bilersiňiz.Şeýle hem açaryňyza ýöriteleşdirilen açar tapyjyny birikdirip, akylly sagadyňyza programmasyny gurnap bilersiňiz, şonuň üçin açaryňyzy tapmak üçin islän wagtyňyz basyp bilersiňiz.

 

  • Fitnes maglumatlaryny we bedenterbiýe çärelerini yzarlaň: Akylly sagatlar fitnesi we saglygy yzarlamak üçin gymmatly gurallardyr.Basgançaklar, kaloriýa, ýürek urşy, gan basyşy, ukynyň hili we başgalar ýaly dürli parametrleri ölçäp bilerler.Şeýle hem, işjeňlik derejäňize gözegçilik edip bilerler we fitnes maksatlaryňyza ýetmäge kömek eder.

 

  • Hakyky bildirişler: Akylly sagatlar, telefon bildirişlerine bilegiňizden girmegi aňsatlaşdyrýar.Telefonyňyzy çykarmazdan habarlaryňyzy, e-poçtaňyzy, sosial media täzelenmelerini, ýatlatmalary we başga zatlary barlap bilersiňiz.Şeýle hem ses buýruklaryny, yşaratlary ýa-da çalt jogaplary ulanyp, käbir bildirişlere jogap berip, işden çykaryp ýa-da çäre görüp bilersiňiz.Şeýlelik bilen, ünsüňizi bölüp ýa-da kesilmezden habarly bolup bilersiňiz.

 

  • Saglygyň dürli aýratynlyklary: Akylly sagatlar saglygyňyza gözegçilik etmäge we gowulaşdyrmaga kömek edip biljek dürli saglyk aýratynlyklaryna eýedir.Käbir akylly sagatlar ýürek aritmi, güýzüň ýüze çykarylyşy, ganyň kislorod derejesi, stres derejesi we başgalar ýaly saglyk ýagdaýlaryny kesgitläp biler.Şeýle hem adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatynda size ýa-da gyssagly aragatnaşyklaryňyza duýduryş berip bilerler.

 

  • Duýgur ekran size ýeňillik berýär: Akylly sagatlarda ulanmagy we dolandyrmagy aňsatlaşdyrýan duýgur ekranlar bar.Dürli funksiýalara we aýratynlyklara girmek üçin ekrany süpürip, basyp ýa-da basyp bilersiňiz.Şeýle hem, iň möhümi maglumatlary görkezmek üçin sagat ýüzüni sazlap bilersiňiz.Käbir akylly sagatlarda aýlanýan bezegler, düwmeler ýa-da täçler ýaly enjam bilen täsirleşmegiň goşmaça usullary bar.

 

  • Howpsuzlyk yzarlaýjy: Akylly sagatlar, esasanam aýallar, çagalar, garrylar ýa-da maýyplar üçin howpsuzlyk gözegçisi bolup biler.Howpsuzlyk ýa-da kynçylyk ýüze çykan halatynda bellenen aragatnaşyklaryňyza ýa-da ýolbaşçylaryňyza SOS habarlaryny ýa-da jaňlaryny iberip bilerler.Şeýle hem halas ediş ýa-da kömek üçin ýerleşýän ýeriňizi we möhüm alamatlaryňyzy olar bilen paýlaşyp bilerler.

 

  • Uzak batareýa: Akylly sagatlar, smartfonlara garanyňda batareýanyň ömri has uzyn, bu bolsa günüň ortasynda güýjüň gutarmagy barada alada etmeli däl.Käbir akylly sagatlar ulanylyşyna we sazlamalaryna baglylykda bir zarýadda birnäçe gün, hatda birnäçe hepde dowam edip biler.Käbir akylly sagatlarda käbir funksiýalary ýa-da aýratynlyklary azaltmak arkaly batareýanyň ömrüni hasam uzaldyp biljek güýç tygşytlaýjy rejeler bar.

 

  • Akylly aýratynlyklar: Akylly sagatlar durmuşyňyzy aňsat we gyzykly edip biljek akylly aýratynlyklara eýedir.Dinamikler, yşyklar, kameralar, termostatlar we ş.m. ýaly beýleki akylly enjamlara birigip, sesiňiz ýa-da yşaratlaryňyz bilen dolandyryp bilersiňiz.Şeýle hem, özbaşdak ýa-da simsiz nauşnik arkaly aýdym-saz, oýun, podkast, audiokitap we ş.m. oýnap bilerler.Şeýle hem, öndürijiligiňizi, güýmenjäňizi, bilimiňizi we ş.m. ösdürip biljek dürli programmalary goldap bilerler.

 

  • Amatlylyk: Akylly sagatlar elmydama biliňizde bolmak we ulanmaga taýyn bolmak bilen amatlylygy hödürleýär.Her gezek bir zat gerek bolsa, telefonyňyzy götermek ýa-da gözlemek hökman däl.Möhüm jaňlary, habarlary ýa-da habarnamalary ýitirmek barada alada etmeli däl.Maglumatlaryňyza girmek üçin telefonyňyzy açmak ýa-da parol girizmek hökman däl.Diňe biliňize seredip, zerur zatlary alyp bilersiňiz.

 

Bular köp adamyň akylly sagatlary gowy görmeginiň we şonuň üçin hem almagy göz öňünde tutmagyňyzyň käbir sebäpleridir.Akylly sagatlar diňe bir moda beýany däl, saglygyňy, öndürijiligiňi we amatlylygyňy ýokarlandyrmaga kömek edip biljek durmuş ýörelgesidir.Şeýle hem, ýakynlaryňyz üçin ajaýyp sowgat ideýasy, sebäbi olar size aladaňyzy we minnetdarlygyňyzy görkezip bilerler.Onda nämä garaşýarsyňyz?Bu gün özüňize akylly sagat alyň we peýdalaryndan lezzet alyň!

Akylly sagat COLMi V68 maglumatlary ýazga alýar (11)
3-
9-

Iş wagty: 11-2023-nji sentýabr